Total Cost of Ownership:

Total Cost of Ownership (TCO) is een methodiek om alle kosten die gerelateerd zijn aan de aanschaf en gebruik van goederen of diensten inzichtelijk te maken. Deze methodiek wordt vaak toegepast voor ICT producten en diensten waarvan we de levenscyclus en specificaties kennen.

Het gaat hierbij niet alleen om de kosten van de initiële investering maar juist om de combinatie met vaak minder zichtbare kosten zoals onderhoud- en beheerskosten, energieverbruik, updates, licenties, trainingen etc. over de gehele levenscyclus of contractperiode. Tegenover deze kosten staan ook opbrengsten. Deze kosten en opbrengsten worden in een heldere businesscase uitgewerkt voor besluitvorming.

TCO inkoop is een methodiek voor de inkoop van Telecom, Cloud en ICT diensten. Wanneer de scope, vraagstelling en specificaties helder zijn kan op basis hiervan een succesvol inkooptraject gestart worden en de beste aanbieding uit de markt worden geselecteerd.

Het begeleiden van inkoopprojecten door First Resultancy op basis van de TCO methodiek omvat de volgende activiteiten:

  • Procesbegeleiding; bepalen van de doelstellingen, scope, planning, te betrekken interne- en externe partijen.
  • Functionele eisen en wensen; mede op basis van de doelstellingen het formuleren van de bepalende functionele eisen en wensen.
  • Inkooptraject; opstellen van de RFP / aanbestedingsdocumenten, inkoopvoorwaarden, selectie en uitnodigen van leveranciers, beantwoording van vragen, waardering van de aanbiedingen.
  • Benchmarking; het vergelijken van aanbiedingen onderling en ook op basis van marktinformatie.
  • Contract onderhandeling; aanscherpen van condities, voorwaarden, te leveren prestaties en prijsstellingen en zorgdragen voor een correcte vastlegging van de afspraken.
  • Projectbegeleiding; projectbegeleiding van de implementatie ter ondersteuning van de opdrachtgever.

First Resultancy kan u bij al deze facetten of op onderdelen ondersteunen en daarmee bijdragen aan een optimaal inkooptraject. Daarbij gaat het niet alleen om de laagste prijs maar ook om de beste oplossing en leverancier te kiezen die bij uw organisatie past.

Daarnaast onderzoeken wij voor u in hoeverre de leverancier daadwerkelijk in staat is om de gewenste dienstverlening ‎aan u te leveren.

Voor veel organisaties hebben wij Telecom, Cloud en ICT inkooptrajecten afgerond waarmee significante kostenbesparingen en verbeteringen zijn doorgevoerd.

First Resultancy heeft daarbij methodieken, expertise en middelen ter beschikking om voor u het beste inkoopresultaat te realiseren. Het inkooptraject is gedegen en transparant en biedt u duidelijke keuze momenten.

Het in de voorselectie helder krijgen van de gewenste specificaties en eisen en wensen, is het uitgangspunt bij een juiste bevraging in de markt.

Uiteindelijk zullen de gemaakte afspraken in een contract vastgelegd worden. Onze ervaring en expertise maakt dat wij zorgdragen voor een juiste en correcte contractvastlegging. Dit is zowel voor u als voor de gekozen leverancier een niet te onderschatten activiteit, die de afgesproken prestatie ten goede komt.

Wilt u ondersteuning bij uw inkooptraject voor Telecom, Cloud of ICT diensten, met een hoog resultaat, neem dan contact met ons op.